ስፖርት፡ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ፣ ጥዕናዊ፡ ባህላዊ፡ ፖለቲካዊን ዲፕሎማስያዊን መደባትን ፖሊሲታትን ሃገራትን መንግስታትን ማእከላይ ቦታ ሒዙሉ ዘሎ እዋን እዩ። ብፍላይ ከኣ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ፡ ብዘለዎ ረቂቕ መንፈሳዊ ሓይሊ፡ ብዓለም ደረጃ ብቢልዮናት ሰዓብቲ ዘጥረየ ኢንዱስትሪ ኮይኑ ብምህላዉ ቁጽሪ ሓደ ስፖርት ፕላነትና እዩ።

በዚ ሕጽር ዝበለ መለክዒታት ክረአ እንከሎ ከኣ፡ ፕረዚደንት ናይ’ቲ ንልዕሊ 211 ኣባል ሃገራት (እዚ ቁጽሪ ልዕሊ ብዝሒ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት’ዩ) ዝመርሕ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኩዕሶ እግሪ ዓለም – ፊፋ ዘካይዶ ንጥፈታት ኣቓልቦ ይስሕብ። ፕረዚደንት ላዕለዋይ በዓል መዚ ኩዕሶ እግሪ ዓለም – ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ፡ ኣብ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ምክያዱ ተገሊጹ እዩ።

ፕረዚደንት ኢንፋንቲኖ ኣብ ዑደቱ፡ ብታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝሓደሮ ተምሳጥ ብተደጋጋሚ’ዩ ክገልጽ ተሰሚዑ። ንሱ “ኣብ ቤት ጽሕፈት ፊፋ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝጸንሐ ኣፍልጦ ፈጺሙ ድሩት’ዩ። ኣብ ዑደተይ ግን፡ ኣብ ኤርትራ ኩዕሶ እግሪ ነዊሕ ታሪኻዊ ሰረት ከም ዘለዎ ተገንዚበ ኣለኹ። በዚ ዝተዓዘብክዎ ታሪኽኩም ተመንዚዑ እዩ ጸኒሑ። ስለዚ ፊፋ ምስ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን መንግስቲን ንኩዕሶ እግሪ እዛ ሃገር ናብ’ቲ ቀደም ዝነበሮ ደረጃ ንምምላሱ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። ብሓጺሩ፡ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ (ብዓርቢ 23 ለካቲት 2018 ምዃኑ’ዩ) ኤርትራ ኣብ ካርታ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣብ ማእከላይ ቦታ ተቐሚጣ ኣላ” ኢሉ።

ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ፡ ንፕረዚደንት ፊፋ ኣብ ዝረኸበሉ ኣጋጣሚ፡ “ኣብ ዝበዝሑ ትካላት፡ ኣብ ዝግበር ምርጫታት፡ ተወዳደርቲ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ንኽምረጹ ክብሉ ኣበርቲዖም እዮም ዝንቀሳቐሱ፡ ንስኻ ግን፡ ካብዚ ብዝተፈልየ ማለት፡ ድሕሪ ምምራጽካ ተካይዶ ዘለኻ ንጥፈታት ዝዓበየ ኮይኑ ረኺበዮ። ናብዚ ምምጻእካ ድማ ምስ ኤርትራ ትስፉው ናይ ሓባር ናይ ስራሕ ባይታ ክፈጥር ኣኽኢሉ’ሎ፡” ብምባል ተፈጢሩ ንዘሎ ናይ ሓባር ናይ ስራሕ ሃዋሁ ገሊጹሉ።

ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኢስያስ ኣብርሃም፡ ምስ ፕረዚደንት ኢንፋንቲኖ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ኣብ መጻኢ ክትግበሩ ንዝተወጠኑ መደባት ብዝምልከት ክገልጽ እንከሎ፡ “ ኣብ ምምዕባል ትካላዊ ዓቕሚ፡ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ዘበርኽ ኣብ ትሕተ ቅርጺ ብፍላይ ከኣ ስታድዩማት፡ ኣብ ዝመጽእ ክልተ ዓመታት ሰብ ዝሰርሖ ሳዕሪ ዘይተነጽፎ ሜዳታት ዞባታት ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስረሓሉ እዩ።

ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንምሕያል ተኣትዩ ዝነበረ መብጸዓ ኣብ ምትግባር ተበጺሑ ኣሎ። እዚ ማለት፡ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክልቲኡ ጾታን ክሊ ዕድመን ብመሳለጥያን ዓቕሚ ሰብን ንምሕያሉ ገለ ገለ ግብራዊ ስጉምቲታት ተወሲዱ ኣሎ፡” ኢሉ። ኣብ መዳይ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ፡ ብዝምልከት ከኣ ኣቶ ኢሰያስ ኣብርሃም፡ “እዚ ንኹለን ኣባል ሃገራት ዝወሃብ ዕድላት ኮይኑ፡ ነቲ ንሕና ካብ ካልኦት ሃገራት ተሪፍናሉ ዝጸናሕና ሸነኻት ክንምልእ ዘኽእለና መደባት ሓንጺጽና ንሰርሓሉ ኣለና፡” ብምባል ገሊጹ።

ኣቐዲሞም ምስ ፊፋ ብምትሕብባር ብርክት ዝበሉ ናይ ዓቕሚ ሰብ ስልጠናታትን ናይ ትሕተ ቅርጺ ስርሓትን ተዓሚሞ እዮም። ናይ ሳዕሪ ምንጻፍ ኣስመራ ስታድዩም፡ ካብ ኣፍሪቃ ዝገደመ ስታድዩም ቺቸሮ፡ ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ፈደረሽን ዝርከብ መጻወቲ ሜዳ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከቡ ክኾኑ እንከለዉ፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከብ ጀኮ ከረን ሰብ ዝሰርሖ ናይ ሳዕሪ ምንጻፍ ዝተገብረሉ ሜዳ ይጥቀስ።

ብመዳይ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ክግበር ኣብ ዝጸንሐ ምትሕብባር፡ ዝተፈላለዩ ደያኑ፡ ኣሰልጠንቲ ግራስ ሩትን ዓበይቲን ክስልጥኑ ጸኒሖም እዮም። ቀጽሪ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዘለዎ ቦታ ብመንግስቲ ዝተዋህበ ምዃኑ ምስ ተነግሮ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ፡ መንግስቲ ኤርትራ ንዕብየት ስፖርት ዘለዎ ተገዳስነት ዘረጋገጸሉ ወፍሪ ከም ዝተዓዘበ ገሊጹ። ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኢስያስ ኣብርሃም “ እቲ ቀጽሪ ኣብ ቀረባ መጻኢ መሰልጠኒ ማእከል ክኢላታት ኩዕሶ እግሪ ህጻናት ብምኽፋት፡ መጻኢ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንምርግጋጽ ኣብ ምውዓሉ ክስረሓሉ ተወጢኑ ኣሎ፡ ” ኢሉ።

ፕረዚደንትን ጀነራል ሰክረታሪን ፊፋ ብሓባር ናብ ሓንቲ ሃገር ዑደት ክገብሩ፡ እሞ ኸኣ ኣብ ኤርትራ እዚ ናይ ፈለማ እዩ ዝበለ ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኢሰያስ ኣብርሃም፡ “ምብጻሕ ኣካየድቲ ፊፋ ናብ ኤርትራ ብብዙሕ ሸነኹ ዕዉት እዩ ነይሩ፡” ኢሉ።Category:

ስፖርት, ዜና

share your comments with us