ፊናንሳዊ ትውጊታት፡ ብሕጋዊ መገዲን ብባንካታትን ክፍጸም ከምዝግብኦ ባህርያዊን ብዓንተቦኡ እዉጅን እዩ። ኣብ ታሕሳስ 2015 ኣብ ዑደት ዝነበረ ወረቐታዊ ባጤራ ናቕፋ ብሓድሽ ኣብ ዝተተክኣሉ እዋን ድማ፡ ምቕያር ባጤራ፡ ዝጸንሐ ቁጠባዊ ሕቶታት ብምልኣት ንምፍታሕ ዘንቀደ፡ ብዙሕ መኣዝናትን ዕላማታትን ዘጣመረ መደብ ስለዝኾነ፡ ምስኡ ተኣሳሲሩ ሕጋዊ ኣሰራርሓን መምርሒታትን ጽኑዕ ምክትታል ክግበረሉ ምዃኑ ብዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ሓበሬታን ዝርዝር መብርሂን ከምዝተዋህበ ኣይርሳዕን።

ሓደ ካብቲ ምስ ምቕያር ባጤራ ተኣሳሲሩ ክተኣታቶ ዝተወሰነ ኣገባብ ኣሰራርሓ፡ ንግዳዊን ውልቃዊን ትውጊታት ኣብ ክንዲ ብጥረ-ገንዝብ ብኻልኦት ዝሰለጡን ዝያዳ ውሕሰነት ዝህቡን መሳለጥያታት ማለት ብቸክን ካብ ሕሳብ ናብ ሕሳብ ብምስግጋርን ከምዝትክኡ ምግባር እዩ። በዚ ድማ ባንካታት፡ ህዝቢ ነዚ ኣሰራርሓ’ዚ ክለምድ ጥራይ ዘይኮነ፡ እቲ መስርሕ ስሉጥ ኮይኑ ብካሽ ምስራሕ ኣብ ዝተሓተ ደረጃኡ ንምውራድ ልዑል ጻዕሪ የካይዳ ኣለዋ።

ይኹን’ምበር፡ ምምዕባል ኣሰራርሓ ባንክታት፡ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ፡ ሰብኣዊ ዓቕሚን ተሞኩሮን ዝሓትት መስርሕ ብምዃኑ፡ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በጺሑ ክበሃል ኣይከኣልን። ይስርሓሉ ግን ኣሎ። ብጥረ ገንዘብ ዝካየድ ትውጊታት ብኹሉ መዳያት – ጸጥታዊ፡ ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊን ካልእን – ኣሸጋሪን ኣሰካፊን እዩ። ብተወሳኺ ብጥረ-ገንዘብ ዝካየድ ትውጊታት፡ ምሉእ ሰነዳት ስለዘይህልዎ፡ ግብርን-ቀረጽን ካልእ ሕጋዊ ግዴታን ኣብ ምጥሓስ፡ ጸሊም-ዕዳጋ ኣብ ምትብባዕ፡ መጠን ሸርፊ ሃገራዊ ባጤራ ኣብ ምብራዝ፡ ከም ውጽኢቱ ዝቕባበን ዋጋታትን ኣብ ምዕራግ፡ ባጤራ ወጻኢ ኣብ ምዝራቚ ዝህልዎ ግደን ማህሰይቱ ኣብ መነባብሮ ህዝቢን ቀሊል ኣይኮነን።

ሕጋዊ ኣሰራርሓ ከም ባህሊ ንምስራጽን ምድልዳልን ክካየድ ኣብ ዝጸንሐ ጻዕሪ፡ እዚ ንነዊሕ ተለሚዱ ዝጸንሐ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ዕንቅፋት ክኸውን ምጽንሑ ርኡይ እዩ። ሕጂ እውን ካብ ሕሳባቶም ጥረ ገንዘብ በብግዜኡ እናውጽኡ፡ ናብ ባንክ ተመሊሶም ጥረ ገንዘብ ዘየእትዉ፣ ብሕጋዊ መገዲ ክሰርሑ ኮነ ምንጪን መጠንን እቶቶም ከፍልጡ ዘይደልዩ፣ ቸክ ምቕባል ዝኣብዩ፣ ግብሪ ዘይከፍሉ፣ ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈት ከም ምሽርራፍን ምዝራቚ ናይ ወጻኢ ባጤራን ዝተዋፈሩ ኣይተሳእኑን። በዚ ድማ፡ መንግስቲ ዘድሊ ክትትል እናገበረ፡ ስጉምቲታት ይወስድ ኣሎ።

ከም ኣካል ናይዚ ቁጽጽር’ዚ፡ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ኣብ ልዕሊ ዘይተኸተላ ኣስታት 450 ዋኒናት (መብዛሕትአን ኣአንገድቲ ትካላት) ከም ቀዳማይ መጠንቀቕታ፡ ክብደት ዝፈጸምኦ ጥሕሰት እናተራእየ፡ ካብ ሓደ ክሳብ ሾሞንተ ኣዋርሕ ዝዝርጋሕ ግዝያዊ ዋኒን ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ተወሲዱለን ኣሎ። ቁጽሪ ናይዘን ሕጋዊ ስጉምቲ ተወሲዱለን ዘሎ ዋናኒት ምስቲ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ልዕሊ 58,000 ብዝሒ ፍቓዳት ዋኒን ክነጻጸር እንከሎ ብዙሕ እኳ እንተዘይኮነ፡ ከም ተርእዮ ግን ዕሽሽ ክበሃል ዘይብሉ እዩ።

እዚ ስርዓት ናይ ምትሓዝ ግቡእ መአረምታ፡ ዕላማኡ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ከም ባህሊ ምድልዳል ምዃኑ ብምግንዛብ እምበኣር፡ ዜጋታት ብሓፈሻ፡ ወነንቲ ትካላት ድማ ብፍላይ፡ ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ብሕጋዊ መገዲ ክሰርሑ ሃገራዊ ግዴታ ኣለዎም። እቲ ምንታይ ናይ መወዳእታ ሸቶኡ ምሕያል ሃገራዊ ቁጠባን ምርግጋጽ ረብሓን መሰላትን ህዝቢ ብምዃኑ።Category:

ዜና

share your comments with us